REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SKLEP.ATE.INFO.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień na usługi będąc w ofercie Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.ate.info.pl
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu internetowego sklep.ate.info.pl (dalej jako: „Klient”) jest ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o., (zwana dalej: Sprzedawca) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS pod numerem KRS 0000223228 o kapitale zakładowym w wysokości 186 500,00 zł., w całości wpłaconym, będącą podatnikiem VAT i posiadającą nr identyfikacyjny NIP: 627-25-26-073.
 3. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres konferencja@energo-complex.pl lub pod numerem telefonu +48 32 775 67 00
 4. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 6. Słownik definicji:
  1. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
  3. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do niego oraz jego Loginu, które łącznie z Loginem umożliwiają danemu Klientowi zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu Internetowego, a które mogą być później zmieniane przez Klienta;
  5.  Klient – oznacza podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być albo została zawarta Umowa Sprzedaży;
  6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1610);
  9. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;
  10. Login – adres e-mail Klienta podany podczas procedury rejestracji do Sklepu Internetowego i mu przypisany, umożliwiający danemu Klientowi zalogowanie się do Konta i korzystanie ze Sklepu Internetowego;
  11. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
  12. Pliki Cookie – pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas korzystania przez Klienta ze strony Sklepu Internetowego, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach;
  13. Polityka Prywatności – dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny pod linkiem: https://www.energo-complex.pl/rodo/
  14. Usługa – usługi znajdujące się w ofercie sprzedaży Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego albo prawo udziału w wydarzeniu organizowanym przez Sprzedającego, będące przedmiotem sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, w tym w szczególności usługa szkoleniowa, prawo udziału w evencie, konferencji, panelu dyskusyjnym lub tp.
  15. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego sklep.ate.info.pl;
  16. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym sklep.ate.info.pl
  17. Sprzedawca – ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o., (zwana dalej: ENERGO-COMPLEX) z siedzibą w Piekarach Śląskich (adres siedziby: ul. Lotników 9, 41-190 Piekary Śląskie), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS pod numerem KRS 0000223228, będącą podatnikiem VAT i posiadającą nr identyfikacyjny NIP: 627-25-26-073.
  18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  19. Ustawa Konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 2759);
  20. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta przy użyciu Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.

II. ZAŁOŻENIE, REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z KONTA

 1. Założenie, rejestracja i korzystanie z Konta w Sklepie Internetowym jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konferencja@energo-complex.pl lub też pisemnie na adres: 41-190 Piekary Śląskie, ul. Lotników 9
 2. W ramach procedury zakładania Konta każdy Klient samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści Hasła przekazywane będą Klientowi w toku procesu zakładania Konta.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego) i Hasła ustanowionego w Formularzu Rejestracji przez Klienta.
 4. Klient, przed zakończeniem procesu zakładania (rejestracji) Konta, może udzielić zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sprzedającego oraz ankiet dotyczących opinii na temat jego usług, w tym w formie Newslettera.
 5. Warunkiem założenia Konta jest oświadczenie przez Klienta, że zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje ją, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również treść o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 6. Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania się na Konto Sklepu Internetowego osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia przez Klienta danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osobom nieuprawnionym, ponosi Klient.
 7. Klient zobowiązany jest do podania przy zakładaniu Konta swoich własnych danych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości tych danych.
 8. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Usług w formie elektronicznej w panelu „Moje Konto”, chyba że inny tryb przekazywania informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.
 9. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto w panelu „Moje Konto”. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze zrealizowanych zamówień. Dane Klienta zawarte w księgach podatkowych Sprzedawcy oraz związanych z nimi dokumentach, będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądanie oferowanych usług oraz składanie
  Zamówień wymaga:

  1. urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu Internetowego, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej;
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej;
  3. włączonej obsługi Plików Cookies zgodnie z informacją wynikającą z Polityki Prywatności,
 2. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z pkt. 5 działu IV Regulaminu.
 3. Cena Usługi podana na Stronie internetowej wyrażona jest w złotych polskich i zawiera stawkę podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi w tym zakresie.
 4. Klient jest informowany o łącznej cenie Usługi, wraz z należnymi podatkami. O łącznej cenie brutto Usługi, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
  przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W zależności od charakteru usługi e-mail zwiera także potwierdzenie udziału albo elektroniczny bilet upoważniający do udziału w konferencji, evencie, szkoleniu lub innym wydarzeniu będącym w ofercie Sprzedawcy. Potwierdzenie lub bilet mogą zawierać kod QR.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5 działu IV Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Usług udostępnionych w Sklepie Internetowym, jednakże cena Usługi obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca. Zmiana cen nie odnosi się do Zamówień, które zostały złożone przed wprowadzeniem zmiany cen.

V. PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

 1. Klient może dokonać płatności ceny za zakupioną usługę w następujący sposób:
  1. płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą;
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPro
  4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPro.
  5. Klient akceptując Regulamin udziela zgody na wystawianie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie.

VI. DOSTAWA

 1. Dostawa biletu albo potwierdzenia nabycia prawa udziału w wydarzeniu znajdującym się w ofercie Sprzedającego, odbywa się wyłącznie elektronicznie w sposób opisany w pkt IV. 5 Regulaminu.
 2. Maksymalny termin dostawy biletu albo potwierdzenia wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia dokonania płatności za Usługę.
 3. W przypadku odwołania albo zmiany terminu lub miejsca wydarzenia, możliwe jest dokonanie zwrotu zakupionego biletu lub potwierdzenia. O odwołaniu albo zmianie terminu lub miejsca wydarzenia Sprzedający powiadomi Klienta drogą mailową, na adres podany przy składaniu zamówienia. W celu otrzymania zwrotu Klient musi postąpić zgodnie z instrukcją przekazaną przez Sprzedającego w wiadomości e-mail.

VII. REKLAMACJA

 1. Jeżeli dostarczony Klientowi bilet albo potwierdzenie nie są zgodne ze złożonym zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę w ciągu 2 dni od daty otrzymania biletu lub potwierdzenia. W takie sytuacji Kupującemu przysługuje wymiana biletu albo potwierdzenia lub zwrot zapłaconej kwoty. W celu otrzymania zwrotu lub wymiany biletu albo potwierdzenia może być wymagane odesłanie biletu lub potwierdzenia pod wskazany przez Sprzedawcę adres w podanym terminie. Reklamacje zgłaszane po terminie nie będą uwzględniane.
 2. Klient może złożyć reklamację, jeżeli uważa, że:
  1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. poprzez świadczone przez Sprzedawcę Usługi, prawa Klienta zostały naruszone.
  3. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: konferencja@energo-complex.pl
  4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
   1. imię i nazwisko Klienta;
   2. adres e-mail podany przy składaniu zamówienia;
   3. powód reklamacji;
   4. jeśli to możliwe – przedstawienie dowodu na poparcie zasadności reklamacji.
  5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.
  6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail podany w reklamacji.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu
sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z uwagi na fakt, że bilet albo potwierdzenie prawa udziału w wydarzeniu określa dzień lub okres świadczenia usługi przez Sprzedającego, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 2759) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w Polityce prywatności na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka prywatności”.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy Sprzedaży realizowane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności w przypadku:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu Internetowego,
  2. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu,
  3. zmian w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawierania Umowy Sprzedaży.
 3. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego – przy założeniu Konta lub zmieniony później w panelu „Moje Konto” – adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient zarejestrowany i posiadający Konto w Sklepie Internetowym nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie Internetowym. Zmiana Regulaminu skuteczna jest tylko na przyszłość. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klienta i nie ma wpływu na Umowę Sprzedaży zawartą przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.
 4. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Sklepie Internetowym oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Sprzedawca ma prawo według własnego uznania do zablokowania Konta aż do naprawienia uchybienia przez Klienta albo samodzielnego usunięcia nieprawidłowych, sprzecznych ze stanem faktycznych danych albo usunięcia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu Internetowego, w tym do tekstu i jego elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów, są zastrzeżone.
 6. Klientom, którzy dokonali zakupu Produktu w Sklepie Internetowym, Sprzedawca umożliwia publikację na stronie Sklepu Internetowego indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących nabytych przez nich Produktów. Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na stronie internetowej. Regulacja przepisu pkt. 4 Działu XII Regulaminu znajduje odpowiednie zastosowanie.
 7. Z elementów strony Sklepu Internetowego można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2021r. poz. 386).
 8. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony Sklepu Internetowego w całości lub w części.
 9. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (Pliki Coocies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.
 10. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 2759).